بدهی ایران زمین، به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی صفر شد افزایش سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها در این دوره سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها ١٠ درصد و جمع درآمد های مشاع ٧ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است. هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز ۵٧ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش یافته است. با کنکاش در ترازنامه بانک، بدهی ایران زمین، به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که در دوره مشابه سال قبل ١۶۴۶ میلیارد بوده با تسویه این بدهی ها صفر شده است. همچنین مدیریت صحیح منابع سبب شده تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به عنوان بدنه اصلی منابع مالی بانک با رشد ٣٣ درصدی همراه شود. در نهایت، سایر دارایی های شرکت که عمده دارایی ها و پتانسیل های بانک در این بخش نهفته است، با جهش ٣٠ درصدی همراه شده است. این سر فصل در ٩ ماهه سال قبل ارزش ١٨٩٢٩ میلیاردی داشته و در ٩ ماهه امسال به بیش از ٢۴۵٨٠ میلیارد تومان رسیده است...

بورس۲۴ : در این دوره سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها ١٠ درصد و جمع درآمد های مشاع ٧ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز ۵٧ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش یافته است. با کنکاش در ترازنامه بانک بدهی ایران زمین، به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که در دوره مشابه سال قبل ١۶۴۶ میلیارد بوده با تسویه این بدهی ها صفر شده است. 

همچنین مدیریت صحیح منابع سبب شده تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به عنوان بدنه اصلی منابع مالی بانک با رشد ٣٣ درصدی همراه شود. در نهایت، سایر دارایی های شرکت که عمده دارایی ها و پتانسیل های بانک دراین بخش نهفته است، با جهش ٣٠ درصدی همراه شده است. 

این سر فصل در ٩ ماهه سال قبل ارزش ١٨٩٢٩ میلیاردی داشته و در ٩ ماهه امسال به بیش از ٢۴۵٨٠ میلیارد تومان رسیده است.