به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک صادرات در حالی به سود ۵ ریالی در عملکرد ٩ ماهه دست یافته که در دوره مشابه سال قبل زیان ١١۵ ریالی به همراه داشته است. گفتنی است،رشد ٧٣ درصدی درآمد های مشاع در کنار رشد ٢٨ درصدی درآمد های غیر مشاع سبب خروج بانک از زیاندهی و رسیدن به سود شده است.