به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش منتشر کردند.