معاون بازرگانی تامین ماسه ریخته گری در گفت و گو با بورس ٢۴ : در خصوص بحث های مالی اصلاح ساختار مالی را در دستور کار داشتیم که با توجه به دارایی های ثابت شرکت تامین ماسه ریخته گری، مباحث مربوط به شناسایی این دارایی ها و مباحث مربوط به افزایش سرمایه از محل دارایی های ثابت شرکت، در دستور کار قرارگرفت...