بورس ٢۴ : «خساپا» نمادی است که تا چندی پیش در محدوده زیر ۲۰۰ تومان در حال نوسان بود ، اما از ۱۸ ام دی ماه با اقبال اهالی بازار روبرو شد و شاهد صف های خرید میلیونی در این نماد هستیم. علت اصلی این مورد توجه قرار گرفتن چه بود؟ سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه دارد آن هم در سال جاری، اما به چه میزان؟ با نگاهی به صورت های مالی سایپا، متوجه خواهید شد که این شرکت در شمولیت ماده ۱۴۱ قرار دارد ، بنابراین برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ سایپا باید حداقل چیزی در حدود ۳۵۰ درصد افزایش سرمایه را در دستور کار داشته باشد...