افزایش سرمایه از دو منبع مهم در دستور کار قرار گرفته... گفت و گو با یک عضو هیات مدیره