به گزارش کدال نگر بورس٢۴،درآمد شرکت تامین سرمایه نوین در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ با افزایش قابل توجهی نسبت به دوره ٩ماهه منتهی به آذر ٩٧به ۵٣۶میلیارد تومان رسیده است.