طی روز جاری تیرآهن با قیمت پایه ۴۴,۵٨٩ ریال و میلگرد با نرخ ۴۴,٠٨٩ ریال عرضه شدند که میزان تقاضا از سوی خریداران مجموعا به بیش از ١۴ هزارتن....