به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تعلیق نماد شرکت سولیران به دلیل عدم رفع ابهام حداکثر تا ٧ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.