یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر کالاهای جهانی امضای فاز اول توافق تجاری میان چین و امریکا در روز چهارشنبه پیش رو، ١۵ ژانویه است. گفتنی است در این گزارش وضعیت بازار کار ،کامودیتی ،طلا و نفت مورد بررسی قرار گرفته است.