به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ١٠٠درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا را به مبلغ ٣۵،٣٣۵،٢٠٠،٠٠٠ریال خریداری نموده است.