به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با سازمان قطار شهری اصفهان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.