به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اطلاعات تکمیلی در مورد درآمد و هزینه عملکرد ١٣٩٨ منتشر نمود.