به گزارش بورس٢۴،بانک سرمایه بار دیگر بلوک٧ درصدی سهام سرمایه گذاری ساختمان را برای فروش آگهی کرد. بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ ششم بهمن ماه با قیمت پایه هر سهم ١٩٧٢ تومان عرضه خواهد شد