به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود،سهام شرکت گروه صنعتی بارز و ایران ترانسفو را که قصد داشت از طریق مزایده به فروش برساند ،نتیجه نداشت.