طی سه ماهه پاییز مجموعا ٢۶٠ هزارتن شمش فولاد خوزستان در بورس کالا معامله شده و نرخ ها از محدوده ٣۴۶۵ تومان در مهرماه به ٣٨٩٣ تومان در آذرماه افزایش داشته است. میانگین قیمت شمش در دیماه نیز با ١٠ درصد رشد ...

بورس۲۴ : جدیدترین عرضه شمش بلوم فولاد خوزستان در بورس کالا روز گذشته با قیمت 31,616 ریال (افزایش 1.5 درصد نرخ پایه) انجام شد و میزان تقاضا نیز به 59 هزارتن رسید.

فزونی تقاضا بر عرضه و شکل گیری رقابت، حداکثر نرخ معامله را تا 44,799 ریال پیش برد و بر همین اساس پایانی به طور متوسط با 41.6 درصد افزایش نسبت به پایه 44,756 ریال قیمت خورد. همچنین نسبت به معامله قبل نیز قیمت پایانی 4.8 درصد افزایش را به ثبت رساند.

گفتنی ست طی سه ماهه پاییز مجموعا 260 هزارتن شمش فولاد خوزستان در بورس کالا معامله شده و نرخ ها از محدوده 3465 تومان در مهرماه به 3893 تومان در آذرماه افزایش داشته است. میانگین قیمت شمش در دیماه نیز با 10 درصد رشد نسبت به آذر به محدوده 4283 تومان رسیده است.