طی سه ماهه پاییز مجموعا ٢۶٠ هزارتن شمش فولاد خوزستان در بورس کالا معامله شده و نرخ ها از محدوده ٣۴۶۵ تومان در مهرماه به ٣٨٩٣ تومان در آذرماه افزایش داشته است. میانگین قیمت شمش در دیماه نیز با ١٠ درصد رشد ...