به گزارش بورس٢۴، سازمان خصوصی سازی بلوک ۵٩ درصدی سهام هپکو را برای فروش آگهی کرد. بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ بیستم بهمن ماه با قیمت پایه معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به شرط آن که از قیمت های ١١۵٩ ریال کمتر نباشد عرضه خواهد شد.