به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی آما در ٩ ماهه منتهی به آذر سال ١٣٩٨ حدود ١٩۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.