هلدینگ صنایع شیر ایران که با نام پگاه شناخته می شود، از جمله بزرگترین تولید کنندگان لبنیات در کشور است که سهام ٧ شرکت زیر مجموعه این هلدینگ در بورس مورد معامله قرار می گیرد. بر اساس اطلاعاتی که در صورت های مالی این شرکت ها منتشر شده، هلدینگ پگاه توانسته سود آوری قابل توجهی تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال داشته باشد.