به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٢٠٣ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٢٧ میلیارد تومان مربوط به فروش آبان می باشد.