به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری آوا نوین اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.