به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پدیده شاندیز در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ١٣٧ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است حال آنکه در دوره مشابه قبلی ١٧٣۶ ریال زیان بود. گفتنی است عامل اصلی افزایش سود در این دوره کاهش هزینه های غیر عملیاتی و افزایش درآمد های غیر عملیاتی می باشد.