به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سود تلفیقی مخابرات در ۶ ماهه امسال رشد قابل توجه ٢۵ درصدی را به همراه داشته است. گفتنی است،شرکت در ۶ ماهه رشد مناسب ٣١ درصدی سود عملیاتی را در تلفیق خود به ثبت رسانده است رشد سودی که عمدتا به واسطه افزایش ٢۴ درصدی درامد و افزایش تنها ١٧ درصدی بهای تمام شده بوده است.