به گزارش بورس٢۴، وهور اعلام نموده این قرارداد بابت فروش انرژی برق تولیدی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت فرعی) با سازمان انرژی های تجدید پذیر (ساتبا)، پیرو قرارداد شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با سازمان خصوصی سازی در خصوص مزایده خرید ٩٩/۵٨درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل، منعقد شده است. با انعقاد این قرارداد درآمد شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در سال مالی منتهی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠ افزایش یافته و پیش بینی میشود سود هر سهم به حدود ٣۵٠ ریال بالغ خواهد گردید. بر اساس پیش بینی اولیه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در سال منتهی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠ که به سهامدار عمده خود (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) ارائه گردیده بود سود هر سهم بالغ بر ١٧٧ ریال پیش بینی شده بود. طبق اعلام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت فرعی) پس از انعقاد قرارداد مزبور با سازمان ساتبا برآورد سود خالص سال مالی منتهی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠آن شرکت به حدود ١٠٠٠ میلیارد ریال بالغ خواهد گردید و این امر موجب خواهد شد سود خالص هر سهم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به حدود ٢ برابر افزایش یابد