یک کارشناس صنعت سیمان گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در صنعت سیمان داشتیم این ارزیابی را می توان داشت که عملکرد شرکت های تولید کننده سیمان نسبت به سال قبل بهتر شده است. اما به لحاظ حجمی متاسفانه هیچ اتفاقی رخ نداده که همین عاملی برای نگرانی در خصوص این صنعت است. برای سال آینده بسیار دشوار است که این جهش سود را در شرکت ها باز هم مشاهده کنیم. چرا که افزایش هزینه ها و تورم را در پیش خواهیم داشت.