عرضه ٣٠ هزار تنی به طور میانگین با قیمت ٣٧,٩۴۴ ریال صورت گرفت که این نرخ در مقایسه با پایه ٢٢ درصد و نسبت به معامله قبلی حدود ٢ درصد....