ریل پرداز سیر یکی از سهم های گروه حمل و نقل ریلی است که در گزارش عملکرد ۸ ماهه خود خبر از در آمد ۱۴۳ میلیارد تومانی داد، درآمدی که در سال گذشته تقریبا نصف درآمد فعلی این شرکت بود... ریل پرداز سیر در مسیر توسعه قرار دارد و با توجه به استراتژی هایی که در حوزه عملکرد پیاده سازی کرده است ، پتانسیل های خوبی برای رشد دارد...