به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره کارتن ایران افزایش سرمایه ١١٩٨ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.