به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع سیمان غرب در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٩۴میلیارد تومان فروش داشته است که ٢٣میلیارد تومان مربوط به فروش مهر ماه می باشد.