به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان دورود در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٧٨میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١۴میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.