به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان داراب در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٧٢میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.