به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان فارس در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ۶٣میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.