به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان ١٧٢میلیارد تومان می باشد که ٣٢میلیارد تومان مربوط به فروش مهر ماه می باشد.