به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان اصفهان در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود٧١میلیارد تومان فروش داشته است که ١٢میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.