به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان فارس نو در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود١٢۵ میلیارد تومان فروش داشته است که ١۵میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.