به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان تهران در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٢۶۴میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۴٧میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.
سیمان تهران با فروش مهر ماه رکورد زد