به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان تهران در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٢۶۴میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۴٧میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.