به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١٧۶میلیارد تومان فروش داشته است که ٣١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.