گفتنی ست، طی یک ماهه مهر مجموعا ۵,١۶٠ تن مس کاتد با متوسط نرخ ۶٢١,٣٢٧ ریال در بورس کالا معامله شده که در حال حاضر میانگین نرخ معامله این محصول در آبان با ٠.٩% افزایش...