به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ شرکت صنعتی آما ١٣۶میلیارد تومان می باشد که ٢۶میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.