به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کالسیمین در حالی صورت های مالی ۶ ماهه خود را منتشر کرد که شاهد تحقق سود ١٢١۵ ریالی در نیمه اول سال هستیم بدین ترتیب، این شرکت با جهش ٧٧ درصدی سود در ۶ ماهه سال جاری به نسبت سال قبل همراه شده است که عمده دلیل این جهش رشد سود عملیاتی و درآمد های متفرقه می باشد