به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود به حدود ٢١ میلیارد تومان رسیده است که ۴میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.