به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت معادن منگنز ایران در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود۵٢میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.