در هر دو بخش نرخ پایه نسبت به معاملات قبلی بدون تغییر ماند اما ۴٠ هزارتن تقاضا برای شمش و بیش از ۶ هزارتن تقاضا برای سبد میلگرد شرکت...