در مجموع ٧۵ هزارتن شمش فولاد خوزستان در مهرماه با میانگین قیمت ٣۴,۶۴٩ ریال معامله شده است که این نرخ نسبت به متوسط قیمت شهریورماه (٣٣,٩٧۵ ریال) ٢ درصد افزایش ....