به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروئی ره آورد تامین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ حدود ٣٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.