به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پخش هجرت در ۶ ماهه منتهی به شهریور٩٨ حدود١٣۶١میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢۴٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.