به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کارخانجات داروپخش در ۶ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ حدود ٣۶١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ٨٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش شهریور ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶تاکنون بوده است.