به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروسازی آوه سینا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ٢٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.