به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ۶ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨مبلغ١۵٨میلیارد تومان فروش داشته است که ٢٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش تیر ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال جاری بوده است.