به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ٩ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ۵٨٧ میلیارد تومان رسید.